Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.95/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΨΓΤΝ46907Θ-ΧΞΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.95/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2023 10:36:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΤΝ46907Θ-ΧΞΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου