ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 300/2022 (Π17Θ15) ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OLYMPIA AUDITORS AE – ΑΔΑ: ΨΦΑΚ46907Θ-9ΣΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 300/2022 (Π17Θ15) ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OLYMPIA AUDITORS AE
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 09:48:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑΚ46907Θ-9ΣΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου