Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΕ6Λ46907Θ-ΚΔ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 03/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/03/2023 12:22:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ6Λ46907Θ-ΚΔ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου