ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΔΑ: ΨΕ4Ζ46907Θ-4ΛΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 14:54:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ4Ζ46907Θ-4ΛΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου