ΧΕ-377 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΑΣΞ46907Θ-Ψ7Β

Θέμα: ΧΕ-377 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:06:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΣΞ46907Θ-Ψ7Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου