ΧΕ-394 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΑΨΟ46907Θ-3ΟΡ

Θέμα: ΧΕ-394 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:35:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΨΟ46907Θ-3ΟΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου