Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ96Β46907Θ-4ΧΧ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ»
για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 10:47:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ96Β46907Θ-4ΧΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου