ΧΕ-424 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023 – ΑΔΑ: Ψ8Λ346907Θ-ΚΗΡ

Θέμα: ΧΕ-424 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:42:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Λ346907Θ-ΚΗΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου