ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ – ΑΔΑ: Ψ8Γ246907Θ-ΡΜΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 12:19:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Γ246907Θ-ΡΜΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου