ΧΕ-325 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ71Κ46907Θ-ΒΝΔ

Θέμα: ΧΕ-325 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:31:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ71Κ46907Θ-ΒΝΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου