ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΔΑ: Ψ6ΡΕ46907Θ-Θ4Α

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 13:20:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΕ46907Θ-Θ4Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου