ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ – ΑΔΑ: Ψ6ΚΗ46907Θ-7Β7

Θέμα: ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 07/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2023 10:41:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΚΗ46907Θ-7Β7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου