Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.251/2022 Π8Θ5 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΥΣΙΜΑ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: Ψ59846907Θ-ΣΒΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.251/2022 Π8Θ5 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΥΣΙΜΑ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 01/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2023 09:41:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ59846907Θ-ΣΒΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου