ΧΕ-378 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: Ψ4Σ646907Θ-ΦΤ1

Θέμα: ΧΕ-378 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:06:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Σ646907Θ-ΦΤ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου