ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ – ΑΔΑ: Ψ4ΨΝ46907Θ-0Τ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 15:00:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΨΝ46907Θ-0Τ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου