ΧΕ-259 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: Ψ4ΠΣ46907Θ-ΦΝΒ

Θέμα: ΧΕ-259 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:49:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΠΣ46907Θ-ΦΝΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου