ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΔΑ: Ψ4ΝΤ46907Θ-ΠΔ1

Θέμα: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 12:35:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΝΤ46907Θ-ΠΔ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου