ΧΕ-298 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ2ΖΨ46907Θ-Ο26

Θέμα: ΧΕ-298 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 12:57:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΨ46907Θ-Ο26
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου