Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ2Ο646907Θ-Ρ53

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 10:58:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ο646907Θ-Ρ53
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου