ΧΕ-239 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 – ΑΔΑ: Ψ2ΓΩ46907Θ-ΡΛΨ

Θέμα: ΧΕ-239 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:50:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΓΩ46907Θ-ΡΛΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου