Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.24/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ψ1ΒΧ46907Θ-ΑΓ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.24/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/09/2023 10:51:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΧ46907Θ-ΑΓ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου