ΧΕ-395 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 322/2023 – ΑΔΑ: Ψ1ΙΤ46907Θ-ΩΘ6

Θέμα: ΧΕ-395 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 322/2023
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:35:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΤ46907Θ-ΩΘ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου