ΧΕ-387 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΩΖ7Η46907Θ-4Σ5

Θέμα: ΧΕ-387 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:09:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7Η46907Θ-4Σ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου