ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ – ΑΔΑ: ΩΝΘΦ46907Θ-ΕΨΞ

Θέμα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/03/2023 10:09:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΘΦ46907Θ-ΕΨΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου