ΧΕ-315 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1776/2022 ) – ΑΔΑ: ΩΝ7246907Θ-ΞΡ8

Θέμα: ΧΕ-315 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1776/2022 )
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:26:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ7246907Θ-ΞΡ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου