ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΩΝ6546907Θ-Φ4Δ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:28:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ6546907Θ-Φ4Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου