Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.229/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " απο την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: ΩΜΓΡ46907Θ-ΞΦ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.229/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " απο την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:50:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΓΡ46907Θ-ΞΦ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου