Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.73 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΜ0Κ46907Θ-ΒΜ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.73 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:37:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ0Κ46907Θ-ΒΜ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου