ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΔΑ: ΩΧΝΡ46907Θ-ΩΑΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 13:15:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΝΡ46907Θ-ΩΑΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου