ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ – ΑΔΑ: Ω8ΞΘ46907Θ-ΒΡ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 10:21:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΞΘ46907Θ-ΒΡ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου