Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης 9/2023 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Τμήματος 7 «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ» Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» μέσω του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5072536 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.129,03€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 9ΘΣΕ46907Θ-ΓΑ9

Θέμα: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης 9/2023 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Τμήματος 7 «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ» Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» μέσω του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5072536 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.129,03€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 12:29:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΣΕ46907Θ-ΓΑ9
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου