Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.73/2023 Π4Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΕΓΜΑΤΑ " από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ – ΑΔΑ: 9ΨΜ646907Θ-Ε1Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.73/2023 Π4Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΕΓΜΑΤΑ "
από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 13:36:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΜ646907Θ-Ε1Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου