ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΑΔΑ: 9ΠΙ046907Θ-ΩΛΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 13:56:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΙ046907Θ-ΩΛΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου