ΧΕ-293 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 – ΑΔΑ: 9Ω7946907Θ-Ψ3Π

Θέμα: ΧΕ-293 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:26:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω7946907Θ-Ψ3Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου