Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 4/02-03-2023 (ΘΕΗΔ 14) απόφαση ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2023 έως 30-06-2023 με ημ/νια απόδοσης 31-07-2023 στο όνομα της υπόλογου ΡΕΓΓΗ ΑΜΑΛΙΑΣ . – ΑΔΑ: 9ΝΩΤ46907Θ-4Σ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 4/02-03-2023 (ΘΕΗΔ 14) απόφαση ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2023 έως 30-06-2023
με ημ/νια απόδοσης 31-07-2023 στο όνομα της υπόλογου ΡΕΓΓΗ ΑΜΑΛΙΑΣ .
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 15:11:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΩΤ46907Θ-4Σ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου