ΧΕ-319 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 1804/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: 9ΛΜΤ46907Θ-ΕΝΟ

Θέμα: ΧΕ-319 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 1804/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 24/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:22:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΜΤ46907Θ-ΕΝΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου