ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ – ΑΔΑ: 9ΛΛΛ46907Θ-Ν7Φ

Θέμα: ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/03/2023 13:52:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΛΛ46907Θ-Ν7Φ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου