ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26/2023 (Π1Θ46) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ – ΑΔΑ: 9ΓΞ046907Θ-8ΑΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26/2023 (Π1Θ46) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ
Ημερομηνία: 03/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/03/2023 13:09:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΞ046907Θ-8ΑΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου