Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ100cm ΑΠΛΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΦΘΓ46907Θ-ΒΑΛ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ100cm ΑΠΛΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 14:25:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΘΓ46907Θ-ΒΑΛ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου