ΧΕ-307 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΠΑΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Φ3Ω46907Θ-Ι9Ξ

Θέμα: ΧΕ-307 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΠΑΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:26:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ3Ω46907Θ-Ι9Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου