ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 22/28-09-2022 Θ26 ΑΔΑ Ψ0Υ346907Θ-ΧΔΧ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" (101/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) – ΑΔΑ: 9Φ3Ι46907Θ-ΡΩΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 22/28-09-2022 Θ26 ΑΔΑ Ψ0Υ346907Θ-ΧΔΧ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" (101/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 12:01:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ3Ι46907Θ-ΡΩΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου