ΧΕ-373 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 9Α0Ω46907Θ-ΨΥΨ

Θέμα: ΧΕ-373 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:08:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α0Ω46907Θ-ΨΥΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου