Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 3045/13-02-2023 Απόφασης Διοικητή για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ 30ΠΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ ΣΤΟ ΓΝΧ – ΑΔΑ: 97Δ246907Θ-Π94

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 3045/13-02-2023 Απόφασης Διοικητή για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ 30ΠΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ ΣΤΟ ΓΝΧ
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 14:36:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Δ246907Θ-Π94
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου