ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ (αα96/2023) – ΑΔΑ: 94ΡΠ46907Θ-ΗΤΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ (αα96/2023)
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 12:48:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΡΠ46907Θ-ΗΤΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου