ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ". – ΑΔΑ: 94Π946907Θ-11Λ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ".
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/03/2023 14:23:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Π946907Θ-11Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου