Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021 Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛ ΛΟΓ ΣΥΣΤ " από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 93ΨΠ46907Θ-ΕΗΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021 Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛ ΛΟΓ ΣΥΣΤ "
από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 11:45:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΨΠ46907Θ-ΕΗΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου