ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 6/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» – ΑΔΑ: 910446907Θ-8ΡΓ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 6/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
Ημερομηνία: 03/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/03/2023 13:33:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 910446907Θ-8ΡΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου