Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 1500ML» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΥΦΒ46907Θ-ΑΑ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 1500ML» για την λειτουργία του
Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 09:12:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΦΒ46907Θ-ΑΑ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου