Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 192/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΞΩΩ46907Θ-Χ6Χ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 192/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 08:29:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΩΩ46907Θ-Χ6Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου