ΧΕ-230 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1960/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΞΟΧ46907Θ-ΙΔ3

Θέμα: ΧΕ-230 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1960/2022 )
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:52:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΟΧ46907Θ-ΙΔ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου